Democratic Meme Factory


Democratic Meme Factory

początek projektu: 09.2017 – koniec projektu: 12.2019

aktualne wydarzenia i terminy związane z projektem można znaleźć tutaj: aktualne projekty


Democratic Meme Factory to warsztaty, w trakcie których uczestnicy wyławiają z mediów społecznościowych nienawistne komentarze, prawicowe, populistyczne treści, wypaczone i nieprawdziwe wiadomości oraz obrazy, filmy video, muzykę i inne przekazy zawierające uprzedzenia i odpowiadają na nie w formie demokratycznych memów*. Młodzi ludzie są przy tym przygotowywani i wspierani przez trenerów-trenerki w poszukiwaniu własnych, kreatywnych i satyrycznych odpowiedzi na te dyskryminujące wiadomości. Nie ograniczają się przy tym do reagowania na komentarze i wiadomości, lecz poprzez swoje memy rozpowszechniają również swoje pluralistyczne i demokratyczne spojrzenie na te zagadnienia w formie newsów „wiralowych“ w mediach społecznościowych. Projekt łączy w sobie naukę i pogłębianie artystyczno-kulturalnych form wyrazu z kształceniem obywatelskim. Warsztaty są zaadresowane w pierwszym rzędzie do młodych ludzi z Europy, którzy migrowali do Niemiec w ostatnich latach.

Tutaj młodzież może w dużej mierze samodzielnie poznawać, opracowywać i realizować koncepcje i metody, które z jednej strony umożliwiają doświadczenie „autentycznej partycypacji, z drugiej strony stwarzają możliwości i impulsy do refleksji i intensywnego zajęcia się własną postawą i własną rolą.

*Memy mogą występować w formie np. animacji Flash, krótkich filmów video, obrazów i plików dźwiękowych, które poza samą realizacją artystyczną zawierają również jakieś przesłanie. Democratic Memes zawierają przy tym przesłania polityczne na rzecz różnorodności, działania bez przemocy i przyjaźni w stosunku do innych ludzi.

Cele

Nadrzędnym celem Democratic Meme Factory jest stworzenie przy pomocy memów przeciwwagi dla nienawiści wobec mniejszości, w szczególności imigrantów przybyłych w ostatnim czasie, dla prawicowo-populistycznych narracji, dla wypaczonych i nieprawdziwych wiadomości oraz obrazów, filmów video, muzyki i innych form w Internecie zawierających uprzedzenia. Chodzi o wzmocnienie wiary we własną siłę sprawczą młodych imigrantów poprzez nabywanie przez nich kompetencji w zakresie krytycznego podejścia do mediów i argumentacji, które pomogą im bronić się przed nagonką, stereotypizacją i dyskryminacją poprzez formy satyryczne. Równocześnie „wiralowe“ oddziaływanie memów ma propagować przesłanie na rzecz tolerancji, różnorodności i kształtowania opinii w sposób demokratyczny i pozbawiony przemocy.

Uwarunkowania

Internet jako medium informacyjne, komunikacyjne i rozrywkowe odgrywa główną rolę w codziennym życiu, w szczególności dzieci i młodzieży. Niemal wszyscy młodzi ludzie w Niemczech zgodnie z aktualnymi badaniami, posiadają dostęp do Internetu, a ponad 87% z nich korzysta z Internetu co najmniej raz dziennie. Niemal wszyscy 12-19-latkowie są online codziennie, preferując przy tym dostęp do sieci poprzez smartfony, w celu korzystania z ulubionych serwisów jak Facebook, Snapchat lub Instagram.

W szczególności w sieciach społecznościowych, na forach i w komentarzach, ale również na blogach, na platformach video i w innych przestrzeniach cyfrowych coraz częściej można znaleźć resentymenty rasistowskie, ksenofobiczne i inne formy dyskryminacji oraz zjawisko tak zwanej mowy nienawiści. Mowa nienawiści opisuje treści i język pejoratywny, cechujące się pogardą wobec innych ludzi i podżegające do konfliktów narodowościowych, przekraczające granice wolności słowa zapisanej w konstytucji.

Nienawistne przemowy tak kształtują klimat społeczny, że osoby i ugrupowania o zapatrywaniach rasistowskich i skrajnie prawicowych uzyskują poczucie działania w duchu i w imieniu milczącej większości. Długofalowe zapobieganie mowie nienawiści wymaga solidnej podstawy. Osoby dorastające potrzebują przestrzeni do gromadzenia doświadczeń, po to by móc rozwinąć kulturę prowadzenia rzeczowych i otwartych debat we wzajemnym szacunku. Do tego należą możliwości partycypacji we współkształtowaniu (cyfrowego) świata społecznego, który pozwala im doświadczyć wartości procesów demokratycznych.

Projekt reaguje na to stwierdzenie, oferując jedną z takich chronionych pedagogicznych przestrzeni doświadczalnych w postaci kombinacji form wyrazu artystyczno-kulturalnego i kształcenia obywatelskiego. Tutaj młodzież może w dużej mierze samodzielnie poznawać, opracowywać i realizować koncepcje i metody, które z jednej strony umożliwiają doświadczenie „autentycznej“ partycypacji, z drugiej strony stwarzają możliwości do refleksji i sposobność do intensywnego zajęcia się własną postawą i własną rolą w życiu i społeczeństwie. Uczestnicząca młodzież znajduje się na progu prowadzącym do zmiany z wieku młodzieżowego w dorosłość. Oznacza to, że stoją oni również przed decyzją o poszukiwaniu nowych punktów odniesienia i znalezieniu własnego miejsca w społeczeństwie. Ma to miejsce w jeszcze większym stopniu, gdy oni sami lub ich rodzice wyemigrowali do Niemiec i rozpoczęli lub rozpoczynają od nowa proces orientacji. Na tle złożonych, zglobalizowanych sytuacji problematycznych i pytań pojawia się niebezpieczeństwo polegające na tym, że skorzystają z najprostszych rozwiązań oferowanych przez ugrupowania populistyczne i antydemokratyczne, np. w postaci nasilającego się nacjonalizmu. Projekt oferuje sposobność do intensywnego zajmowania się tymi kwestiami i przekazuje koncepcje pozwalające uniknąć wpadnięcia w pułapkę zdradliwych ofert dostarczanych przez wrogów ludzi i demokracji i umożliwiające kreatywne podejście do tych zagadnień.

Wydaje się to jeszcze bardziej konieczne, gdy uwzględnić rzekomą przewagę w Internecie rasistowskich podżegaczy, osób uprawiających cybermobbing i tych znużonych demokracją. Trzeba przy tym wyraźnie pokazać, że subiektywna większość wrogów demokracji w rzeczywistości wcale nie istnieje, i że znakomita większość stoi po przeciwnej stronie. Niestety jednak w dużej mierze milczy. Przeważająca liczba użytkowników internetu nie włącza się w aktywny sposób, lecz pozostaje biernymi czytelnikami. Celem projektu jest pozyskanie tych czytających osób do współuczestnictwa w kampanii, w grupie młodzieży, do przyłączenia się w sposób aktywny lub poprzez udzielenie wsparcia przez aklamację do Democratic Meme Factory, a równocześnie stanowi to pilnie potrzebny znak świadomego i zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego. Democratic Meme Factory, przy pomocy świeżych, kreatywnych metod artystyczno-kulturalnych, demaskuje prawdziwe cele prawicowych działaczy werbujących ludzi w sieci i tym samym wnosi nieskomplikowany wkład w kształcenie obywatelskie, uświadamianie i informowanie społeczności internetowej a w idealnym przypadku świata wirtualnego.

Podmioty projektu

Przedsięwzięcie Democratic Meme Factory realizuje grupa projektowa, w której skład wchodzą stowarzyszenia La Red e.V., AgitPolska e.V. i Centre for Internet and Human Rights (CIHR) i jest wspierane finansowo przez program „Demokratie leben!” Federalnego Ministerstwa ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży oraz fundację Friede Springer

Stowarzyszenie pożytku publicznego La Red – Vernetzung und Integration e.V. jako organizacja własna migrantów, wspiera od 2013 roku głównie młodych migrantów z Europy poprzez oferty edukacyjne i doradztwo. Nadrzędnym celem jest wspieranie migrantów/migrantek w Berlinie i w całych Niemczech w procesie ich integracji w społeczeństwie. Podstawowymi punktami są edukacja i doradztwo dotyczące rynku pracy, a największy nacisk  kładziony jest na kształcenie obywatelskie służące wzmocnieniu kompetencji demokratycznych i przejmowaniu odpowiedzialności obywatelskiej.

Organizacja migrantów agitPolska e.V. od 2009 roku działa aktywnie w społeczności polskojęzycznej w Niemczech i w mediach społecznościowych. Priorytety tematyczne stanowią projekty kreatywne zwalczające rasizm antymuzułmański i islamofobię.

Centre for Internet and Human Rights (CIHR) to instytucja badawcza Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, która prowadzi badania na temat rozwoju technicznego, a także rozwoju społeczeństwa i komunikacji w Internecie i która chce rozwijać powiązanie badawczości i praktyki w tych dziedzinach.

Więcej informacji po niemiecku: tu kliknąć

Kontakt: Anna Czechowska presse@agit-polska.de


Förderung:

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

partnerzy projektu: